Danışman Disiplin Kurulu Yönetmeliği

SİLVA TEMSİLCİ DİSİPLİN KURULU YÖNETMELİĞİ

1. GİRİŞ
Disiplin Yönetmeliği, bağımsız satış temsilcisi olarak çalışma konularını, karşılıklı olarak en uygun şekilde üzere hazırlanmıştır. SİLVA Network, kuruluşundan bu yana saygınlığını, güvenilirliğini, Türk kamuoyuna karşı duyduğu sorumluluğa borçlu olup, Temsilci Disiplin Hükümlerini SİLVA Network’ün kuruluşundan bu yana benimsediği Kurumsal İş Etiği Kurallarını dikkate alınarak düzenlemiştir.

Benimsediğimiz ilkeler şirketimizin etik anlayışını temsil eder. Yönetim Kurulu, şirketimizin etik kurallarının belirlerlenmesi ve gerektiğinde uygulanmasından birinci derecede sorumludur.

SİLVA Network ailesine katılan her temsilcinin bu ilkelere bağlılığı büyük önem taşımaktadır.

Şirketin kurumsal yaklaşımı da bu yönde olup, temsilcilerinin başarılı olması şirketin de başarısı anlamına gelmektedir. Yapılan iş ortaklıkları zaman zaman sorunları, hataları, çatışmaları da beraberinde getirmekte olup, bunların önlenmesi ancak bir düzen ve disiplin içinde mümkündür. Bu da temsilcilerin görev ve sorumluluklarını kanun ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi ile sağlanabilir. Temsilci Disiplin Yönetmeliği, işverenin kurumsal çalışma ilkeleri ile temsilcilerin temel hak ve özgürlüklerini dengeleyerek, birbiri ile uyumlu hale getirmeye çalışılarak hazırlanmıştır.

2. DİSİPLİN HÜKÜMLERİNİN AMACI
Bu Temsilci Disiplin Hükümleri, temsilcilik sözleşmesindeki maddelere, temsilci kurallarına aykırı tavır ve davranışlarda bulunanlara uygulanacaktır. Disiplin cezalarının öncelikli amacı yanlış hareket ve eylemleri düzeltmek, temsilcilerin bağlılığını sağlamaktır. Bu yönetmeliğin amacı, disiplin cezaları konusunda objektif ve tarafsız bir uygulamayı sağlamak ve temsilcileri keyfi uygulamalara karşı güvence altına almaktır. Buna göre, “Temsilci Disiplin Yönetmeliği İlkeleri” ne yer verilmiş, ayrıca temsilci savunma hakkı da cezalar bakımından güvence altına alınmıştır.

3. DİSİPLİN HÜKÜMLERİNİN KAPSAM VE KONUSU
SİLVA Network Temsilci Disiplin hükümleri, temsilcilik sözleşmesi ile şirket bünyesine katılan tüm temsilcilere uygulanır. Yönetmeliğin konusu, temsilcilere uygulanacak disiplin cezalarını ve bunların yöntem ve uygulanış şeklini düzenlemektir.

4. DİSİPLİN İLKELERİ

4.1 ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİ
SİLVA Network Temsilci Disiplin Yönetmeliğinin uygulanmasında ölçülülük ilkesi esastır. Buna göre temsilciye kusuruyla doğru orantılı şekilde ceza verilebilir. Cezanın uygulanmasında temsilcinin liyakati, bağlılığı, önceden disiplin suçu işleyip işlemediği, genel hal ve tavırları, pişmanlık durumu dikkate alınır.

4.2 GİZLİLİK İLKESİ
Temsilci hakkında soruşturmanın gizlilik içinde yürütülmesi esastır. Soruşturmayı yürüten sorumlular gizliliğin korunmasına özen gösterir. Gizlilik yükümlülüğü temsilci bakımından da geçerli olup, temsilcinin disiplin soruşturmasını üçüncü şahıslarla paylaşması yasaktır.

4.3 AYNI SUÇTAN DOLAYI BİRDEN FAZLA CEZALANDIRILAMAMA İLKESİ
Temsilciye, kusurlu eylemin tekrarlanması durumunda disiplin cezası tekrarlanabileceği gibi, birden fazla ceza uygulanabilir, disiplin cetvelindeki bir üst ceza da verilebilir.

4.4 EŞİTLİK İLKESİ
Disiplin yetkisinin dürüstlük kuralına uygun olarak kullanılması esastır. Temsilci cinsiyeti, ailevi durumu, etnik kökeni, ırkı, dini, politik düşünceleri ve benzeri nedenlerle cezalandıramaz ve temsilcilik sözleşmesi feshedilemez. Ancak aynı eylemi gerçekleştiren temsilciler arasında, bunların anılan eylemdeki rolleri, unvan, yetki ve sorumlulukları, genel olarak ise liyakatleri, bağlılıkları, önceden disiplin suçu işleyip işlemedikleri, genel hal ve tavırları, pişmanlık durumları ve oluşan zararın miktarı dikkate alınarak farklı disiplin cezaları uygulanabilir.

5. TANIMLAR VE KISALTMALAR
“Temsilci”, temsilcilik sözleşmesi ile şirket bünyesine katılan bağımsız satış temsilcilerini,

“İşveren” veya “Şirket” deyimleri “SİLVA Tekstil Pazarlama Dış Ticaret LTD. ŞTİ”ni ,

“Temsilcilik Sözleşmesi” deyimi temsilcilerin temsilci olma süreçlerinde bireysel olarak onayladıkları temsilcilik sözleşmesini ifade eder.

6. DİSİPLİN KURULU

6.1 AMAÇ VE GÖREVİ
Kurul, firma bünyesinde ve dışında yapılan çalışmaların genel hedef ve politikalarına uygun olarak yürütülmesini, işyeri karlılığı ve saygınlığı ile güven, gizlilik ve etik kurallara bağlı çalışma ilkelerinin korunmasını sağlamak ve desteklemek amacı ile kurulmuştur.

Disiplin Kurulu, temsilcilere uygulanacak disiplin cezasının objektif bir değerlendirmeden geçmesini de sağlar.

6.2 DİSİPLİN KURULUNUN YETKİSİ
Kurul, işyeri hizmet ve işlemlerini düzenleyen kural ve teamüllerin öngördüğü işlem ve sorumlulukların, etik kurallara ve yasal mevzuata uygun olarak yerine getirilmesini teminen temsilciler hakkında caydırıcı, engelleyici ve düzeltici önlem alarak bu prosedürün öngördüğü cezaları vermeye yetkilidir.

6.3 DİSİPLİN KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ
Disiplin Kurulu: Disiplin Kurulu kural olarak 5 üyeden oluşur. Ancak, Disipline ilişkin eylemin işverenin zararına yol açması, eylemin birden fazla kişi tarafından işlenmesi, suç niteliği taşıması gibi nedenlerle, Disiplin Kurulu gerekli gördüğü durumda üye sayısını arttırabilir.

Kurulun üyeleri;

• Yönetim Kurulu Başkanı

• Genel Koordinatör

• İcra Kurulu Üyesi, Halkla İlişkiler Müdürü

• İcra Kurulu Üyesi, Finans Müdürü

• Teknik İşler Sorumlusu

6.4 DİSİPLİN KURULUNUN İŞLEYİŞİ
Temsilciler hakkında disipline konu olan şikâyetler Halkla İlişkilere iletilir. Halkla ilişkiler birimi ön incelemeyi yapması için Genel Koordinatöre iletir. Genel koordinatör şikayetleri inceler. Re’sen disiplin hükümlerini uygulayabileceği gibi, durumu, konuyu disiplin kuruluna sevk edebilir. 

7. DİSİPLİN CEZALARININ TANIMLARI VE SONUÇLARI

7.1 UYARI
Temsilci Davranış Kuralları tarafından belirlenmiş kurallara uymayan davranış ve özensizliklerin tespiti halinde temsilciye davranışlarında daha dikkatli, tedbirli, özenli olması gerektiğinin sözlü olarak bildirilmesidir. Duyurusu yapılmış olan kuralların temsilci tarafından bilinmesi durumunda uyarı yapılmaz, cezai bildirim işlemi yapılır.

7.2 KINAMA
Temsilciye bağımsız satış temsilciliği süresince Temsilci Temsilci Kurallarına uymayan davranış ve özensizliklerin yazılı olarak bildirilmesidir.

7.3 CEZA
Temsilci tarafından temsilcilik sözleşmesi ile onaylanmış Temsilci Temsilci Kuralları’na aykırı olarak değerlendirilecek bir davranış söz konusu olması durumunda, temsilciye Disiplin Kurulu’nun uygun göreceği bir ceza verilir. Temsilcilere verilecek cezalar beş kademeli olup aşağıda belirtilmiştir. Bu cezalarda sıralamaya göre hareket edilmez, ceza kişinin kariyeri, samimiyeti, ihlalin tekrarı, ihlalin büyüklüğüne göre değişebilmektedir.

7.3.1. HEDİYE, HEDİYE KUPON VE KAMPANYALARDAN YARARLANAMAMA
Temsilci, takip eden ay içerisinde bir ay süre ile hediye, hediye kupon ve kampanyalardan yararlanamaz.

7.3.2. PROMOSYON HAKKINDAN MEN ETME
Temsilci, takip eden süreçte ilk promosyon hak edişini kullanamaz. Takip eden süreçte promosyon hakkı yoksa bir önceki ayda kazandığı promosyon hakkı iptal edilir.

7.3.3. PRİM KESİNTİSİ
Temsilcinin, takip eden aydaki ilk primi ya da bekleyen primi iptal edilir.

7.3.4. KARİYER SIFIRLAMA VE TEMSİLCİLİK DONDURMA

  • İhlalin büyüklüğüne ve tekrar durumuna göre Disiplin Kurulu kararı ile temsilcinin kariyeri sıfırlanabilir.
  • Disiplin Kurulu kararı ile temsilcinin, takip eden ay itibariyle 1, 2 veya 3 ay süreli olarak temsilciliği dondurulur.

7.3.5. TEMSİLCİLİĞİN FESHİ
Temsilcinin yeniden temsilcilik hakkı bulunmamak üzere temsilcilik sözleşmesi feshedilir.

7.3.6. YURT İÇİ, YURT DIŞI SEMİRNER, ETKİNLİK VE ORGANİZASYONLARA KATILAMAMA **
Temsilci, ihlalin niteliğine göre Silva Disiplin Kurulunca alınan kararla yıl içerisinde Silva tarafından planlaması yapılmış/yapılacak olan yurt içi, yurt dışı seminer, organizasyon ve etkinliklere katılamayacaktır.

7.4 SAVUNMA HAKKI
Disiplin cezalarının uygulanmasından önce, yasaklarla ilgili bilgisi olmaması durumunda temsilciye bu eylem ve davranışları da bildirilerek kendini savunma hakkı verilir. Kendisine verilen süre içinde savunma yapmayan kişi savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

7.5 İTİRAZ HAKKI
Temsilci kendisine uygulanan uyarı ve/veya kınama cezası ile ilgili olarak 3 işgünü içinde Halkla ilişkiler birimine itirazını bildirebilir. Halkla İlişkiler en kısa süre içinde İtirazın incelenmesi üzerine ve konuyu Disiplin Kurulu Başkanına ve/veya ilgili Disiplin Kurulu Üyeleri’ne aktarır. İlgili makamlar cezayı onaylayabileceği gibi cezayı iptal de edebilir.

8. DİSİPLİN CEZASI VERME YETKİSİ
Uyarı Cezası, Halkla İlişkiler Birimi ve bölüm yöneticileri tarafından temsilciye doğrudan verilebilir. Uyarı cezası temsilciye tebliğ edildikten sonra bir kopyası Genel Koordinatör tarafından Disiplin Yönetmeliği ve Disiplin Kurulu Takip Dosyasında muhafaza edilir.

Kınama cezaları Disiplin Kurulunun bilgilendirme ve değerlendirmesi sonrasında verilir. Kınama cezası temsilciye tebliğ edildikten sonra bir kopyası Genel Koordinatör tarafından Disiplin Yönetmeliği ve Disiplin Kurulu Takip Dosyasında muhafaza edilir.

Ceza verilmesi konusunda yetkili makam İcra Kurulu Başkanı’dır. İcra Kurulu Başkanı ayrıca Disiplin Yönetmeliğindeki tüm cezaları doğrudan uygulamaya da yetkilidir.

Yukarıda belirtilen cezaların tümü, ayrıca Disiplin Kurulu tarafından da verilebilir.

Disiplin Kurulu temsilciliğin feshi cezasına karar vermiş ise, bu karar İcra Kurulu Başkanı’na onaylanmak üzere iletilir. Nihai karar İcra Kurulu Başkanınca verilir.

Disiplin cezasının uygulanmasında, kişinin özel hal ve şartlarını, kıdemini, liyakatini, bağlılığını, pişman olup olmaması gibi durumları ve davranışın tekerrür etme olasılığını dikkate alarak cezanın uygulanmasına karar verilir. Davranışın tekerrürü halinde bir üst ceza verilebilir. Temsilcinin davranışlarının geçerli fesih nedeni oluşturduğu durumlarda da işverenin fesih hakkı saklıdır.

9. DİSİPLİN CEZALARI CETVELİ
Aşağıda “Disiplin Cezaları Cetveli” yer almakta olup, disiplin cezasına konu olan

eylemler ağırlık derecelerine göre sınıflandırılmış ve (1), (2) ve (3) numaraları

(dereceleri) kullanılmıştır.

(1) Uyarı cezasını gerektiren eylemi,

(2) Kınama cezasını gerektiren eylemi,

(3) Cezai işlem gerektiren eylemi ifade etmek üzere kullanılmıştır.

Bir eylem ağırlık derecesi ve tekerrür durumuna göre disiplin cezasına konu olur.

Şirket, temsilcinin özel hal ve şartlarını, kıdemini, liyakatini, bağlılığını, pişman olup olmaması gibi durumları ve davranışın tekerrür etme olasılığını, eylemin yarattığı zararlı sonuçları değerlendirerek bir üst derecede disiplin cezası verme hakkı sahiptir. Yaptırımlar maddelere göre sırayla uygulanmamakta, kişinin kariyeri ve ihlalin büyüklüğüne göre değişebilmektedir. 

10. DAVA AÇMA HAKKI
Bu Yönetmelik hükümlerine istinaden verilen cezalardan ayrı olarak şirket, ilgili temsilci aleyhine hukuki ve cezai takip için yetkili mercilerden talepte bulunma, zarar, ziyan ve tazminat davası açma hakkı saklıdır.
-------------------------------
** 08.07.2021 tarihinde Silva Disiplin Kurulu kararıyla yönetmeliğe 7.3.6. maddesi eklenmiştir.