KVKK Aydınlatma Metni

Silva Tekstil ve Pazarlama Dış Tic. Ltd. Şti.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Sayın ziyaretçi/Silva Satış Temsilcisi, bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla SİLVA TEKSTİL VE PAZARLAMA DIŞ TİC. LTD ŞTİ. tarafından hazırlanmıştır.

Bu bağlamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz ve özel nitelikli kişisel verileriniz dâhil kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak SİLVA TEKSTİL VE PAZARLAMA DIŞ TİC. LTD ŞTİ. tarafından işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ise kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, sınıflandırılması, ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah etmiş olduğumuz şekilde ve resmi mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde işlemekte, kaydetmekte, aktarmakta, paylaşmakta ve saklamaktayız.

Kişisel verilerinizin korunması için şirketimizce bütün önlemlerin alınacağını tarafınıza bildiririz.

Şirketimiz, işbu “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni”ni yürürlükteki resmi mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

TANIMLAR

İşbu aydınlatma metninde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi;

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Veri İşleyen         : Veri Sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak SİLVA TEKSTİL VE PAZARLAMA DIŞ TİC. LTD ŞTİ. Tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Tam adınız soyadınız, adresiniz, çeşitli e-posta adresleriniz; sabit telefon ya da cep telefonu numaraları dahil olmak üzere çeşitli telefon numaralarınız; uyruğunuz; kimlik numaranız, doğum tarihi ve diğer kimlik bilgileriniz, üye kodunuz, kariyeriniz, sosyal sigorta numaranız, banka hesap bilgileriniz, görsel ve işitsel veriler, eğitim durumunuz, mesleğiniz, demografik bilgileriniz, şifre yenileme, ürün ya da hizmetle ilgili yorumlarınız, WhatsApp, Instagram DM vb. platformlardan gönderilen mesajlar, e-fatura gönderimleri, otomatik teşekkür e-postaları, e-posta teyit gönderimleri, günlük ya da haftalık bültenler, otomatik cevap ve bilgilendirme e-postaları, ödeme ve fatura bilgileriniz dahil olmak üzere sizinle ilgili finansal bilgiler; Size hizmet verebilmemiz için üçüncü taraflarla girdiğiniz sözleşmelerin ayrıntıları; diğer taraflarla ilişkinizin detayları; IP adresi bilgileriniz, Çerez kayıtlarınız, görsel ve işitsel verileriniz vb. 

Çalışanlarımızın özlük, kimlik ve iletişim bilgileri; tıbbi kayıt raporları; banka hesap bilgileri, mesleki yeterlilik bilgi ve belgeleri, görsel ve işitsel verileri, uyarı ihtar disiplin cezası bilgileri, adli sicil kaydı bilgileri vb.

İnternet sitemizde ilgili onay vermeniz durumunda tarafınıza reklam, kampanya vb. duyurular bilgilendirme amacıyla sms, mobil uygulama bildirimi ve/veya email gönderimi yapılabilecektir.

Sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan özel nitelikli kişisel verilerinizi; sınırlı, bağlantılı ve ölçülü olarak şirketimiz tarafından işlenmektedir.

VERİLERİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Tarafınızca verilmiş olan kişisel verileriniz:

 • Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
 • Sipariş alınması, onaylanması,
 • Siparişlerin ödeme durumu ve detayların doğrulanarak tamamlanması,
 • Sipariş, ödeme, Silva Satış Temsilci kaydı, Silva Satış Temsilci kaydının iptali, kargo aşamaları vb. sebeplerden dolayı SMS, e-posta, ya da telefon ile ulaşılması,
 • Yeni Silva Satış Temsilci kaydı yapılması,
 • Yönetim Girişi (YG) paneli kullanımı ile ekip bilgilerine ulaşılması, ekibin yönetilmesi
 • Silva Satış temsilcilerine ve tüketicilere özel kampanyaların, promosyonların, tekliflerin, çekilişlerin vb. bilgilerin duyurulması,
 • Yurtiçi ve/veya yurtdışından liderlerinizin tarafınıza ulaşması,
 • Ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi için her kullanıcılardan bilgi alınması,
 • Memnuniyet ve bilgi amaçlı anket faaliyetlerinin düzenlenmesi,
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak için, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi,
 • Mevcut müşterilerimiz için memnuniyet değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayet takibi, 
 • Firma, ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Satış, pazarlama, satın alma ve satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi,  pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,
 • Şirketi içi denetim süreçlerimizin yürütülmesi,
 • Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Bilgi ve fiziksel güvenlik süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerinin mevzuatta belirlenen sınırlara uygun bir şekilde yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.
 • Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katılım sağlanması ,
 • İlgili/yetkili kamu kuruluşlarına bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi (Mahkemeler, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İç işleri Bakanlığı v.b.),

amacıyla işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla;

 • Yetki vermiş olduğumuz, Şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimize,
 • Şirketimizi işletmemiz ve de hizmetlerimizi ve sizin müşteri tecrübenizi geliştirmemiz için gereken hizmetleri bize sağlayan tedarikçilere,
 • Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere,
 • Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, reklam ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, program ortağı kurum ve kuruluşlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara, verilen siparişlerin size teslimini gerçekleştiren kargo şirketlerine 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

KVK Kanunu 11. Madde Kapsamında Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Bu kapsamda kişisel verililerinizin,

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 • Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 • Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

BİLGİ EDİNME HAKKI

KVKK kapsamında Şirketimiz tarafından kaydedilen kişisel verilerinizin var olup olmadığını hususunda size bilgi ve varsa, size verileri görme ve gerektiğinde silme ya da değiştirme yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Kişisel Verileriniz ile ilgili bilgi edinmek istemeniz halinde şirketimize yazılı olarak veya kanunda başvurmanız halinde şirketimiz tarafından 30 gün içerisinde ilgili bilgilendirme tarafınıza yapılacaktır.